Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Charakterystyka energetyczna  budynków – nowe obowiązki

Charakterystyka energetyczna  budynków – nowe obowiązki

28.04.2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Nakłada ona dodatkowe obowiązki
– na właścicieli lub zarządców budynku  w postaci okresowej kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji,
– notariuszy sporządzających akt sprzedaży lokalu,
– wszystkich sprzedających lub wynajmujących lokal już na etapie wystawienia ogłoszenia.

Wprowadza również sankcje karne za niewykonywanie przepisów ustawy w postaci grzywny.

 Ale po kolei…


Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

 Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku lub lokalu jest dokumentem sporządzanym przez osoby uprawnione  na podstawie oceny energetycznej budynku. Jest to zbiór danych i wskaźników określających całkowite zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia.

 W przypadku budynków, wybudowanych po 2015 roku świadectwo energetyczne stanowi część dokumentacji technicznej wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. W przypadku starszych budynków taką ocenę należy zlecić.

 
Kiedy wymagane jest świadectwo?

 Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczy większości budynków. Z ustawy wyłączone są jedynie kościoły,  zabytki, domy letniskowe i całoroczne o powierzchni poniżej 50 m2 oraz budynki niewyposażone w instalacje zużywające energię.

Certyfikat energetyczny wymagany jest dla wynajmowanego lub sprzedawanego lokalu mieszkalnego, (zarówno własności odrębnej jak i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) lub budynku a obowiązek jego dostarczenia spoczywa na wynajmującym lub sprzedawcy. Przekazywany jest podczas czynności sporządzania aktu notarialnego sprzedaży lub przy podpisywaniu umowy najmu lokalu.

Ani nabywca ani najemca nie mogą zrzec się prawa otrzymania świadectwa. Oznacza to, że nie można w umowie sprzedaży lub najmu zawrzeć oświadczenia, że kupujący lub najemca w przypadku braku dokumentu, taki stan akceptuje i zobowiązuje się nie wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza nawet z dniem  28.04.2023 r. obowiązek dla notariusza w postaci pouczenia  sprzedawcy o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku. Fakt przekazania świadectwa odnotowuje również w akcie notarialnym.

Ustawa wprowadza również dodatkowy obowiązek  podawania w ogłoszeniach lub reklamach  dotyczących zbycia lub najmu budynku lub jego części informacji o  wskaźnikach rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną oraz udziale odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową a także jednostkową wielkość emisji CO2.


Kto dokonuje oceny i sporządza świadectwo energetyczne?

Świadectwa energetyczne sporządzają osoby do tego uprawnione wpisane do centralnego rejestru osób uprawnionych. Taki rejestr będzie dostępny po wejściu w życie nowelizacji.

 W przypadku budynku wielolokalowego o jednolitej konstrukcji i instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, świadectwo sporządza się dla jednego lokalu reprezentatywnego.  Wykonanie oceny zleca zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej. Zarząd lub zarządca ma obowiązek wydać nieodpłatnie kopię świadectwa na żądanie każdego z właścicieli.

Wszystkie wystawione świadectwa dostępne będą również w formie elektronicznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Obowiązek wpisu do rejestru spoczywać będzie na osobach wystawiających świadectwo.

Wystawione świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku lub mieszkania będzie ważne przez 10 lat. Jeśli jednak przeprowadzimy remont instalacji, który może zmienić charakterystykę energetyczną budynku, konieczna będzie wcześniejsza ocena energetyczna budynku.


Nowe obowiązki dla właścicieli i zarządców budynków.

Ustawa wprowadza konieczność okresowej kontroli systemów ogrzewania oraz klimatyzacji w budynkach polegającej na:

– sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych,

– ocenie efektywności energetycznej systemów klimatyzacji i wentylacji.


Sankcje karne.

W przypadku niewykonywania obowiązków wynikających z ustawy może zostać nałożona kara grzywny. Wysokość kary nie została jednak zdefiniowana.

Znowelizowana ustawa dostępna jest pod linkiem: 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20140001200

1 komentarz do “Charakterystyka energetyczna  budynków – nowe obowiązki”

  1. Pingback: Świadectwa energetyczne – nie dajmy się zwariować! - Zarządca-online.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.