Przejdź do treści

sprawozdawczość we wspólnocie mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości a co za tym idzie nie musi sporządzać sprawozdania finansowego określonego przepisami ustawy.  Mimo iż sprawozdanie sporządzane na postawie prowadzonej ewidencji pozaksięgowej kosztów nie spełnia wymagań sprawozdania finansowego, o którym mowa w ustawie o rachunkowości, w każdej wspólnocie podlegającej pod przepisy u.o.l musi być ono sporządzone za każdy rok kalendarzowy.

Nie oznacza to również, ze wspólnota mieszkaniowa zwolniona jest ze składania deklaracji podatkowej.  Mimo zwolnienia wspólnot mieszkaniowych z podatku dochodowego, wspólnota ma obowiązek złożenia rocznej deklaracji CIT-8. W deklaracji wykazuje się wysokość nadwyżek finansowych, które podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego. Wykazuje się również inne dochody, które mogą takiemu podatkowi podlegać jak np. odsetki od lokat bankowych czy odsetki naliczane za zwłokę w zapłacie należności.

Deklarację CIT-8 składa się do Urzędu Skarbowego wyłącznie w sposób elektroniczny.  Takie sprawozdanie musi być opatrzone podpisem kwalifikowanym osoby składającej.

Dodatkowo wspólnoty podlegają pod obowiązek sprawozdawczy dla GUS. Co dwa lata należy ściągnąć ze strony GUS aktualny formularz deklaracji, wypełnić go i wysłać na wskazany w formularzu adres. Zakres danych przekazywanych do GUS określony jest na aktualnym formularzu.