Przejdź do treści

Prawa i obowiązki właścicieli lokali

Prawa i obowiązki właścicieli we wspólnocie mieszkaniowej

W odniesieniu do części wspólnych nieruchomości (gruntu i w budynku) właściciele lokali mają nie tylko określone prawa ale też i obowiązki.

Prawa

1. Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem np z wózkowni czy rowerowni. Przeznaczenie pomieszczenia określone może być w projekcie budowlanym lub później, gdy już budynek jest użytkowany.  W każdym czasie wspólnota może wspólnie określić sposób użytkowania określonej części majątku wspólnego podejmując w tym zakresie uchwałę. Właściciel może korzystać z części wspólnej w sposób nieutrudniający z korzystania przez innych współwłaścicieli. 

2. Właściciel ma prawo do udziału w pożytkach i innych przychodach powstałych w wyniku zawieranych umów na dodatkowe wykorzystanie elementów części wspólnych jak np. antena GSM na dachu, reklama na elewacji itp. Takie przychody w pierwszej kolejności przeznaczane są na pokrycie wydatków na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Jeżeli przychody są wyższe niż wydatki przypadają one właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W praktyce jednak nadwyżki wspólnota przeznacza na fundusz remontowy lub jakiś fundusz celowy.

Obowiązki

1. Właściciel jest zobowiązany utrzymywać swój własny lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego.

2. Właściciel jest zobowiązany zezwolić na wstęp do lokalu osobie dokonującej przegląd czy konserwację instalacji powiązanych z lokalem np. gazowej czy wentylacji, usunięcia awarii, remontu lub w celu przeprowadzanej w budynku modernizacji.

3. Właściciel musi wpłacać zaliczki na utrzymanie części wspólnej, które służą pokryciu kosztów dostawy energii elektrycznej, wody, gazu do części wspólnej, anteny zbiorczej, windy, ubezpieczenia, podatków, sprzątania oraz wynagrodzeń. Podstawą obliczenia zaliczek jest iloczyn wszystkich metrów kwadratowych lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i stawki przyjętej uchwałą przez wspólnotę.

4. Właściciel zobowiązany jest również dokonywać wpłat na fundusz remontowy w wysokości obliczonej w ten sam sposób, jak na utrzymanie części wspólnej.

5.  Wszystkie wpłaty muszą być dokonywane na konto wspólnoty do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc.