Przejdź do treści

książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego (KOB)

W dniu przekazania budynku do użytkowania należy założyć książkę obiektu budowlanego (w skrócie: KOB). Jest to księga, która ma zawierać wszystkie informacje o budynku, o jego właścicielu, sposobie użytkowania i aktualnym stanie technicznym. Należy ją prowadzić i systematycznie uzupełniać przez cały okres użytkowania budynku.

W przypadku budynków mieszkalnych obowiązek założenia i prowadzenia KOB spoczywa na  właścicielach lokali w danym budynku. Obowiązek ten dotyczy wszystkich budynków mieszkalnych, w których jest więcej niż 2 odrębne lokale i nie można go uznać za budynek jednorodzinny, zgodnie z definicją art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane.

Należy tu podkreślić, że książka obiektu budowlanego nie stanowi własności osób, na których spoczywa obowiązek jej założenia ale jest integralną częścią budynku. W przypadku przejścia własności  nawet wszystkich lokali w budynku, książka pozostaje, przechodzi jedynie odpowiedzialność za jej prowadzenie – zawsze na obecnych właścicieli lokali w budynku.

Zawartość książki jest dokładnie określona przepisami, a mianowicie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego. Podstawą wpisów dokonywanych w trakcie eksploatacji budynku są protokoły z regularnych przeglądów budynku określonych przepisami prawa budowlanego, ekspertyzy, opinie techniczne, protokoły z odbioru prac remontowych, awarii, katastrof budowlanych, dokumentacja związana z przebudowami, pozwolenia na budowę, dokumentacja projektowa i wszystkie decyzje administracyjne dotyczące budynku.  Całość stanowi dokumentację techniczną budynku i  do 2022 r. powinna być przechowywana w formie papierowej. 

Z dniem 1 stycznia 2023 roku weszły w życie przepisy zmieniające prawo budowlane, w zakresie formy i sposobu prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB). W nowelizacji znajdziemy nowy rozdział 5d z całością wprowadzanych regulacji w zakresie KOB. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie elektronicznego systemu ewidencji i prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Więcej informacji: https://zarzadca-online.pl/elektroniczna-ksiazka-obiektu-budowlanego/